Úvěry

Úvěr


Uvěr je formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je ochoten za tuto půjčku po uplynutí nebo v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok ve formě peněžité prémie. Kredit vzniklý bankovním úvěrem tvoří kolem 95 % oběživa Prvního světa

Poskytnutí úvěru

Poskytování úvěru patří mezi základní činnosti bank; je to hlavní položka jejich aktiv, která jim zajišťuje příjmy. Nejsou však exkluzivitou banky; ty nejsou jediné, kdo je může poskytovat. Úvěry lze podmínit (tj. účelové úvěry), a to pořízením konkrétní věci, využitím určité služby atp. Hypoteční úvěry se řadí mezi takové. Úvěr se uzavře mezi bankou (či případným jiným poskytovatelem) a fyzickou/právnickou osobou většinou uzavřením úvěrové smlouvy. U standardizovaných úvěrů jsou podmínky, které musí žadatel o úvěr splnit, standardizované a odvíjejí se od toho, zda-li se jedná o fyzickou, či právnickou osobu (u fyzických osob jsou jednodušší, neboť se nejedná o velké sumy a navíc těchto úvěrů se poskytuje mnoho). Banka si například zjistí u klienta jeho osobní údaje a finanční situaci. U právnických osob se také analyzuje podíl vlastního a cizího kapitálu ve firmě, zkoumá se podíl krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých zdrojů. Nakonec je pak proveden tzv. přepočet bonity, tj. přepočtou se různé analýzy (likvidity, bonity, rentability aj.), a ten se srovná s ostatními výsledky a poskytovatel rozhodne, zda-li může bezpečně úvěr poskytnout. O tom, zda-li bude úvěr poskytnut nakonec výbor buď rozhodne (hlasování), nebo vydá doporučení, zda-li úvěr poskytnout má. V rozhodování se kromě již provedené analýzy klienta zohledňuje také i teritoriální příslušnost klienta a další kritéria. Po sepsání a podpisu smlouvy pak může klient čerpat podle uvedených podmínek. Poskytovatel úvěru sleduje plnění těchto podmínek.

Druhy úvěru podle formy poskytnutí a splácení


Zbožové úvěry


poskytnuté a splácené ve zboží

Obchodní úvěry


poskytnuté ve zboží a splácené v penězích

Pronájem placený dopředu nebo předplatné


poskytnut v penězích a splácen ve zboží nebo službách

Peněžní úvěry


skutečné poskytnutí peněz, i když nejčastěji v bezhotovostní podobě. (Kontokorentní úvěr, Provozní úvěr, Investiční úvěr, Eskontní úvěr, Hypotéční úvěr, Spotřební úvěr)

Závazkové úvěry a závazky


ručení banky za svého klienta a případné zaplacení jeho závazku. (Akceptační úvěr, Avalový úvěr, Bankovní záruka)

Alternativní formy financování


klient získává finanční prostředky za určitých specifických podmínek (Faktoring, Forfaiting, Leasing)

Zajištění úvěrů


Úvěry mohou či nemusí být zajištěné. Jejich zajištění však zvyšuje bance jistotu, že v případě problémů ze strany klienta dostane svoje peníze zpět a nese s sebou zpravidla nižší úrok. Banka si může nechat prověřit bonitu klienta či stanovit úvěrům limity. U některých úvěrů tak dlužník ručí svým majetkem (akcesorické zajištění), jindy například směnkou. V případě abstraktního zajištění přímá vazba mezi úvěrem a zajištěním neexistuje - v takovém případě se ale nejedná o konkrétní směnku, ale v podstatě jakoukoliv, která bance zajistí vrácení vlastních peněz.

PageRank.cz - EveryRich.com - Loans Center - Kompletně.cz - Výměna ikonek a odkazů Petra Drhlíka [petrdrhlik.ic.cz]